توسط مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان تهران صورت گرفت
با حضور ایلکا فرمانده ناحیه رباط کریم برگزار شد
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران

صفحات