در شهرستان رباط کریم برگزار گردید:
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
"ناحیه رباط کریم"
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶
"هفته عفاف و حجاب"
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴
با موضوع عفاف و حجاب برگزار گردید :
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۵
در شهرستان رباط کریم برگزار گردید:
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۸

صفحات