توسط حوزه ۳۵۴ حضرت زهرا رباط کریم انجام پذیرفت.
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲
"همایش حکمت مطهر"
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵
در ناحیه رباط کریم انجام پذیرفت :
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶
ناحیه رباط کریم
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۱
به مناسبت روز پاسدار برگزار گردید
[field_photographer] يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۱

صفحات