با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
سرپرست گروه تواشیح و هم‌خوانی آل یاسین ورامین خبر داد
سرپرست گروه تواشیح و هم‌خوانی آل یاسین ورامین خبر داد

صفحات