توسط بسیج سازندگی استان تهران صورت گرفت
سردار سراج در یادواره شهدای جیتو :

صفحات