مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران:
مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران :
مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران :
به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه استان تهران انجام شد
به همت بسیج جامعه پزشکی بیمارستان رسول اکرم (ص)

صفحات