مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران:
مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران:
مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران :
مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران :
به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه استان تهران انجام شد

صفحات