رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور
مدیرسازمان بسیج جامعه پزشکی استان تهران
مدیرسازمان بسیج جامعه پزشکی استان تهران
مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه استان تهران ؛
مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه استان تهران ؛

صفحات