توسط بسیج ادارات شهرستان قدس انجام شد
با شعار «شهید حججی پایدارتر از دماوند» انجام شد؛

صفحات