توسط پایگاه بسیج شهدای امدادگر پاکدشت انجام شد
توسط بسیج ادارات شهرستان قدس انجام شد

صفحات