توسط بسیج کارمندان پاکدشتصورت گرفت
توسط حوزه بسیج کارمندی پاکدشت صورت گرفت؛
فرماندهی حوزه بسیج ادارات شهرستان قدس با صدور بیانیه ای هفته وحدت را به مسلمانان جهان تبریک عرض نمودند

صفحات