توسط بسیج کارمندان پاکدشتصورت گرفت
توسط حوزه بسیج کارمندی پاکدشت صورت گرفت؛
همزمان با هفته بسیج صورت گرفت؛

صفحات