به مدت دو روز در خراسان رضوی برگزار شد.
توسط سازمان بسیج کارگری استان تهران انجام گرفت ؛
توسط سازمان بسیج کارگری استان تهران انجام گرفت ؛
به همت سازمان بسیج کارگری سپاه استان تهران؛
به همت سازمان بسیج کارگری سپاه استان تهران؛

صفحات