همزمان با هفته عفاف و حجاب صورت گرفت
همزمان با هفته عفاف و حجاب انجام شد
همزمان با هفته عفاف و حجاب صورت گرفت
توسط حوزه ۳۶۰ میقات انجام شد
به همت پایگاه ام‌الائمه حوزه ۳۸۶ انسیه حورا صورت گرفت
همزمان با هفته عفاف و حجاب انجام شد
به همت پایگاه مرضیه و ام‌الائمه حوزه ۳۸۶ انسیه حورا ؛
به همت پایگاه راضیه حوزه ۳۸۶انسیه حورا صورت گرفت

صفحات