با حضور فرمانده سپاه حضرت سید الشهداء استان تهران انجام پذيرفت:
بسیج هنرمندان دماوند برگزار می کند:
بسیج هنرمندان دماوند برگزار می کند:

صفحات