اعضای بسیج هنرمندان استان تهران با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند
از سوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران صورت گرفت؛
توسط سازمان بسیج هنرمندان استان تهران انجام شد
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران تشریح کرد

صفحات