رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران تشریح کرد
به همت انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان تهران،
از سوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران صورت گرفت

صفحات