با حضور پرشور عاشقان آل‌الله صورت گرفت؛
در راستای کمک به جمع‌آوری انگور کشاورزان صورت گرفت؛
همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت

صفحات