در روستای آدران شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت
توسط حلقه کودکان و نوجوانان در مدرسه ملائک برگزار گردید
با حضور مشاور حاج قاسم سلیمانی سردار کریم پور برگزار کردید

صفحات