رئیس شورای فرهنگ عمومی قرچک:
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران تاکید کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

صفحات