یه مناسبت هفته سلامت برگزار گردید
با حضور جانشین سپاه رباط کریم انجام پذیرفت :
در روستای منجیل آباد رباط کریم برگزار شد:
در ناحیه رباط کریم برگزار گردید :

صفحات