اعضای بسیج هنرمندان استان تهران با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند
از سوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران صورت گرفت؛
مسئول شورای امر به معروف و نهی از منکر بسیج ادارات ملارد:
توسط سازمان بسیج هنرمندان استان تهران انجام شد

صفحات