رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران تشریح کرد
اعضای بسیج هنرمندان استان تهران با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند
از سوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران صورت گرفت؛
مسئول شورای امر به معروف و نهی از منکر بسیج ادارات ملارد:
توسط سازمان بسیج هنرمندان استان تهران انجام شد

صفحات