در همایش بزرگداشت هفته پژوهش صورت گرفت؛
به همت معاونت دانش و پژوهش استان تهران صورت گرفت؛
به همت معاونت دانش و پژوهش انجام گردید

صفحات