در محل ستاد سپاه استان تهران برگزار شد؛
در محل ستاد سپاه استان تهران برگزار شد؛
به منظور توسعه مرزهای دانش و ارتقاء سطح همکاری های دانش و پزوهش
به منظور توسعه مرزهای دانش و ارتقاء سطح همکاری های دانش و پزوهش

صفحات