به همت معاونت دانش و پژوهش
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
حضور کارشناسان معاونت دانش و پژوهش در ناحیه ورامین

صفحات