به همت معاونت دانش و پژوهش برگزار گردید
به همت معاونت دانش و پژوهش برگزار گردید
به همت معاونت دانش و پژوهش انجام گرفت :
به همت معاونت دانش و پژوهش برگزار گردید
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:

صفحات