به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام شد
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام شد
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام شد
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام شد
انتقال تجربه تیم اندیشه‌ورزی استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش صورت گرفت

صفحات