توسط بسیج سازندگی ناحیه شهرقدس برگزار شد :
[field_photographer] دوشنبه, ۲۹ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۵
ابوطالب آذربرا :
[field_photographer] دوشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۱
[field_photographer] دوشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶
[field_photographer] دوشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۳
[field_photographer] دوشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۸
به همت سپاه شهرقدس
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۱ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۶
[field_photographer] چهارشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۹
[field_photographer] چهارشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۸
[field_photographer] چهارشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۵

صفحات