با حضور فرمانده ناحیه پاکدشت انجام گرفت:
با حضور فرمانده ناحیه پاکدشت انجام گرفت:

صفحات