پهلوان كيانوش رستمي با حضور در اردوي جهادي مطرح كرد؛
 پهلوان كيانوش رستمي با حضور در اردوي جهادي مطرح كرد؛با افتخارميگويم يك بسيجي هستم
با حضور فرمانده ناحیه پاکدشت انجام گرفت:
با حضور فرمانده ناحیه پاکدشت انجام گرفت:

صفحات