در راستای تسهيل در روند اجراي اقتصاد مقاومتي :
با حضور در سازمان بسيج سازندگي كشور صورت گرفت :
طي مصاحبه اي با فرمانده سپاه سيدالشهداء (ع) استان تهران بررسي شد :

صفحات