پس از ارزیابی سازمان بسیج رسانه کشور
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
به همت مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه بهارستان:
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
به همت مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه بهارستان:
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۵
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۵
مسئول سازمان بسیج رسانه کشور:
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۳
مسئول سازمان بسیج رسانه کشور:
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۳

صفحات