ما دشمنانی داریم که چشم طمع دوخته اند/ همه مردم در انتخابات شرکت و دشمن را مأیوس کنند
ما دشمنانی داریم که چشم طمع دوخته اند/ همه مردم در انتخابات شرکت و دشمن را مأیوس کنند
بیانیه اصناف و بازاریان در خصوص انتخابات

صفحات