ما دشمنانی داریم که چشم طمع دوخته اند/ همه مردم در انتخابات شرکت و دشمن را مأیوس کنند
ما دشمنانی داریم که چشم طمع دوخته اند/ همه مردم در انتخابات شرکت و دشمن را مأیوس کنند
بیانیه اصناف و بازاریان در خصوص انتخابات
بیانیه اصناف و بازاریان در خصوص انتخابات
بیانیه ی کشوری اصنافیان و بازار

صفحات