به‌همت سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) صورت گرفت؛
مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع):
با حضور رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران؛
با حضور رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران؛
در اداره‌کل آموزش و ژرورش استان تهران صورت گرفت؛

صفحات